Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

ON HEKİM BELGELENDİRME SERTİFİKASYON DAN. İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ON HEKİM BELGELENDİRME, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatı ile Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuran ve / veya sınava giren adayların, MYK Mevzuatı ve Akreditasyon 17024 Yönetim Sistemi tarafından talep edilen bilgileri, kendileri veya çalıştıkları firma tarafından ON HEKİM BELGELENDİRME’ye ibraz edilmekte, burada belirtilen şartlar uyarınca ON HEKİM BELGELENDİRME veya veri sorumlusu olarak, ON HEKİM BELGELENDİRME adına kaydedilmektedir. Kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği süre boyunca saklanmakta, güncellenmekte, yurt içinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmakta, kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmekte ve muhafaza için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

1.Sınava Başvuran ve / veya Giren Adaylardan talep ettiği Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

1.1.ON HEKİM BELGELENDİRME Mesleki Yeterlilik Sınav faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına MYK Mevzuatı gereği, başvuru sahiplerinin / adayların kişisel verilerini almaktadır.

1.2.ON HEKİM BELGELENDİRME, Mesleki Yeterlilik Sınavlarını gerçekleştirebilmek, sınav sonrası süreçleri takip edebilmek, gerekli hallerde aday ile iletişime geçebilmek için Başvuru Sahibi  ve / veya adaydan nüfus cüzdan bilgileri, (ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi), iletişim bilgileri (adres, ev/cep telefonu, e-posta adresi), öğrenim durumuna, toplam iş tecrübesine, daha önce herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi edinip edinmediğine ilişkin bilgileri ve başvuru esnasında çalışmakta olduğu işyerinin adı/adresi gibi verileri talep etmektedir. Bu veriler, adayların ve adaylar adına çalışmakta bulundukları firmaların, başvuru formlarını fiziki veya online olarak doldurup kuruma iletmesi suretiyle elde edilmektedir.

1.3.ON HEKİM BELGELENDİRME, uygulamalı sınavların değerlendirilmesini, sınavların güvenilir bir ortamda yapılmasını sağlamak ve tabi olduğu denetimler gerektirdiğinde denetleyen kurumlara iletmek üzere, sınavlarda kamera kaydı alarak adaylara ait sınav anı kamera kaydı görüntülerini elde etmektedir.

1.4.ON HEKİM BELGELENDİRME, sınavlarda can güvenliğini ve acil bir durumda ilk yardım müdahalelerinin yapılabilmesini sağlamak amacıyla, sınava başvuran adaylardan başvuru aşamasında, sınav esnasında uzman desteği gerektirecek özel bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engeli olup olmadığına ilişkin veri talep etmektedir.

2.ON HEKİM BELGELENDİRME’ nin Başvuru Sahibi ve/veya Adaylara Ait Kişisel Verileri Kaydetmesi ve Saklaması

2.1.Başvuru Sahibi ve/veya adaylara ait yukarıda sayılan veriler, Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve ON HEKİM BELGELENDİRME Kalite Yönetim Sistemi gereği, sınav dosyalarında, bilgisayar ortamında tutulan dosyalarda, ve elektronik ortamda diğer yazılımlarda ve MYK Portal’ı üzerinde saklanmaktadır. ON HEKİM BELGELENDİRME Başvuru sahibi ve/veya adaylardan yukarıda sayılan bilgileri MYK Mevzuatı gereği belge geçerlilik süresinin 2 katı süre ile saklanmaktadır. Söz konusu veriler süre sonunda imha edilmektedir.

3.ON HEKİM BELGELENDİRME Başvuru Sahibi ve/veya Adaylara Ait Kişisel Verileri Paylaştığı Kişi ve Kurumlar

ON HEKİM BELGELENDİRME kanunen tabi olduğu denetimler (Mesleki Yeterlilik Kurumu denetimi, Türk Akreditasyon Kurumu denetimi vb.) sebebiyle, kendisini denetime tabi tutan kurumlarla talep ettikleri bilgi ve belgeleri; dolayısıyla bu belgelerin içerdiği kişisel verileri paylaşmaktadır.

ON HEKİM BELGELENDİRME, finansal kayıtların düzgün bir şekilde yapılabilmesi için serbest mali müşavirden hizmet almakta, sınava başvuran ve/veya giren adaylardan topladığı gerekli verileri hizmet aldığı serbest mali müşavir ile paylaşmaktadır. ON HEKİM BELGELENDİRME, internet sitesini erişilebilir tutmak ve e-posta ile kendisine ulaşılabilmesini sağlamak için, web hizmetlerini dışarıdan almakta, internet sitesine girilen verileri web hizmeti aldığı firmalarla paylaşmış olmaktadır.

ON HEKİM BELGELENDİRME bilgisayarda kullandığı yazılımlar için yazılım firmasından hizmet almaktadır ve hizmet alınan bu firmalar ile yazılıma girdiği verileri paylaşmaktadır.

Başvuru Sahibi / Aday / Sınava Girmiş kişi olarak haklarınız ON HEKİM BELGELENDİRME’ye  başvurarak,

a) Kişisel verilerinizin İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verilerinizin İşlenmiş olması durumunda buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Kişisel verilerinizin Yurt içinde, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin Eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla, kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,

g) e ve f bentlerinde belirtilen işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiklerinize yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi bir dilekçe ile imzalı olarak Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:126/7 Balgat Çankaya Ankara adresimize ulaştırmanız gerekmektedir.