On Hekim Belgelendirme Süreci

*Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Kişilerin Sınava Kabulü *Teorik/ Mülakat/ Performans Sınavı *Sınavların Değerlendirilmesi ve Belgelendirme Kararı *Kazanan Adayların Belgelendirilmesi

SINAV ve BELGELENDİRME SÜRECİ

SINAV SÜRECİ

Adaylar, belge almak için, başvurdukları mesleğin ulusal yeterliliğinde belirtilen zorunlu birimlerin tümünden başarılı olmak zorundadır. Sınavlar, yeterlilikte belirtildiği şekilde teorik, performans veya mülakat sınavı şeklinde gerçekleştirilir. Sınavın değerlendirmesi, ulusal yeterliliklerin “Ek-4 Değerlendirici Ölçütleri” kısmında belirtilen kriterlere sahip ve On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından ataması yapılmış sınav değerlendiricileri tarafından yapılır. Birimlerden başarılı olmak için alınması gereken geçme notları ulusal yeterliliklerde belirtilmiştir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan adayların belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ nun anlaşmalı olduğu matbaa tarafından basılır ve 15 gün içerisinde On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne gönderilir. Belgeler, On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne ulaştıktan sonra, muhasebe sorumlusu tarafından faturaları kesilir. Daha sonra belgeler, imzalamaya yetkili kişiler (Genel Müdür ve Kalite Yönetim Temsilcisi) tarafından imzalanır ve son olarak, MYK tarafından güvenlik amacı ile gönderilen hologram, belgenin arka kısmına yapıştırılır. Adayın belge almaya hak kazandığı tarihten sonra en geç 1 ay içerisinde, belge teslim etmeye hazır hale getirilir.

Adaylar, On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne gelerek belgelerini alabilir veya ücretlerini karşılamak şartı ile kargo ile gönderilmesini isteyebilirler. Belgeleri teslim edilen adaylardan, teslim aldıklarına dair imza alınır. Sınav başvurusu şirket yetkilisi tarafından yapılan adayların belgeleri, (adayların kabul etmesi şartı ile) şirket yetkilisine gönderilir ve belgeleri teslim alan şirket yetkilisinden, teslim edildiğine dair imzalı yazı alınır.

Adayın; teorik, performans veya mülakat sınavlarının herhangi bir yeterlilik biriminden başarısız olması durumunda mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanamaz. 

Mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan adaylar ile karşılıklı olarak Belge Kullanım Sözleşmesi imzalanır.

NOT: Adayların, başarısız oldukları birim ve sınav türlerinden, 1 yıl içerisinde On Hekim Sınav ve Belgeldirme Merkezi’ne başvurmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir. Başarısız olduğu birim/birimden, 1 yıl içerisinde tekrar sınavına başvurmayan adayların, başarılı oldukları birimler de geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle başarılı olduğu birimden de tekrar sınava girmek durumundadır. Tekrar sınavına başvuru yapmak adayın sorumluluğundadır.

GÖZETİM

On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından, mesleki yeterlilik belgesi verilmiş kişilerin yetkinliklerinin değerlendirilmesi amacı ile belirli aralıklarla gözetimi yapılır. On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi, belgelendirdiği kişiden, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen süreler çerçevesinde gözetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kanıt ister. Adayın belgesinin veriliş tarihi baz alınarak, çalıştığı firmanın yetkilisi tarafından ON HEKİM Gözetim Formu’ nun doldurulması istenir. Gözetim yapılabilmesi için, belge sahibinin ilgili alanda en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir. Gözetimi yapılamayan adayların belgeleri askıya alınacaktır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI VEYA İPTAL EDİLMESİ

Adayın sahip olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesinin iptal edilmesi veya askıya alınması hakkı On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ ne aittir. On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi, haklı gerekçesini sunmak şartı ile mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik durumumu değiştirebilir.

MYK Mesleki yeterlilik Belgesi’ nin askıya alınmasının nedenleri şunlardır;

 • Belgelendirilmiş personelin belgelendirme sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
 • Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
 • Belgelendirilmiş personelin gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
 • Belgelendirilmiş personelin gözetim ve yeniden belgelendirme faaliyetlerini reddetmesi veya yapmaması,
 • Belgelendirilmiş personelin Logo kullanım şartlarına uymaması, ON HEKİM belge ve logosunu yanlış kullanması.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’ nin iptal edilmesinin nedenleri şunlardır;

 • Belgelendirilen personelin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
 • Belgelendirilen personelin belge kapsamındaki faaliyetlerine son vermesi,
 • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
 • Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak On Hekim Sınav ve Belgeldirme Merkezi’ni eksik ve yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
 • Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yaptırması,
 • Belgenin geçerlilik süresi içerisinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili ulusal yeterlilik şartlarının tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
 • Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

YENİDEN BELGELENDİRME

Belge sahibi adayın talep etmesi üzerine, belge geçerlilik süresi dolmadan önce adayın belge yenileme işlemi gerçekleştirilir. Belge yenileme faaliyetleri, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen şekilde yapılmaktadır.

BAŞVURU SAHİPLERİNİN HAKLARI

ÖRNEKTİR, BAŞVURU SAHİPLERİNİN SORUMLULUK VE HAKLARI BELİRTİLMİŞTİR.

 

1-Verdiğim bilgilerde (kişisel bilgiler vb.) değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri 1 hafta içerisinde Belgelendirme Kuruluşu’na bildireceğimi,

2.Bireysel başvurumdan itibaren belgemi alana kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi veya tek nokta başvurusunda bulunulduğunda tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri 3.tarafın ödeyeceğini ve ödenen ücretleri;  sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil her ne sebeple olursa olsun, Belgelendirme Kuruluşu’ndan geri talep etmeyeceğimi,

3. İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını Belgelendirme Kuruluşu’na ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı,

4- Vermiş olduğum kişisel bilgilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türk Akreditasyon Kurumu ve adli kurum ve kuruluşlar hariç üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını,

5. Gizliliği olan sınav materyallerini, katılacağım sınavların soruları ve cevaplarını yasal zorunluluklar hariç, hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, paylaştığım taktirde On Hekim Belgelendirme Kuruluşu’nun konuya ilişkin yasal işlem başlatma hakkının olduğunu kabul ettiğimi, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı, bireysel veya toplu olarak kopya çekmeyeceğime ve kopya çektirilmesine imkan sağlamayacağıma, başka bir adayın yerine sınava girmeyeceğime ve kendi yerime bir başkasının sınava girmesini sağlamayacağıma, belgeye hak kazanmama katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan bilgi veya kayıt sunmayacağıma,

6.Belgelendirme Kuruluşu’na ait belgelendirme prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuat ve düzenlemelerine uygun davranacağımı,

7- Yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını ve bu kamera kayıtlarının Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türk Akreditasyon Kurumu ve adli kurumlar hariç üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını,

8- Sınav yerini, saatini Belgelendirme Kuruluşu tarafından cep telefonuma gönderilen SMS ile öğreneceğimi, ilan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde kimliğim ile birlikte hazır bulunacağımı, ilan edilmiş sınav saatinde ve sınav yerinde hazır bulunmadığım takdirde sınava alınmayacağımı kabul ediyorum. Bu sebeplerle sınava alınmadığım takdirde yatırmış olduğum sınav ücretinin iade edilmeyeceğini,

9- Sınavda başarısız olduğum birim/birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden ikinci defa sınava girme hakkımın olduğunu, sınav ve belgelendirme ücretimin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olduğum yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödemeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az iki kez daha sınav imkânımın olduğunu,

10- Almaya hak kazandığım takdirde, belgenin mülkiyet haklarının Belgelendirme Kuruluşu’na ait olduğunu, ilgili mevzuata uygun olmayan hususların tespiti halinde belgemin askıya alınabileceğini ve/veya verdiğim bilgilerin doğru olmaması halinde belgemin iptal edilebileceğini,

11-Kendi kişisel koruyucularımı ve çalışma kıyafetlerimi giymek istersem getirebileceğimi,

12- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çok tehlikeli ve tehlikeli işler kapsamında tanımlanan alanlarda sınava gireceğimi biliyorum, bu nedenle Sınavlar süresince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyacağımı, herhangi bir kaza ve yaralanma durumunda Sınav Yapıcının talimatlarına uyacağımı biliyor ve kabul ediyorum.

13. Sınavlar esnasında gerçekleşen iç/dış denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar kapsamında sınavımın iptal edilebileceğini kabul ediyorum.

14. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde Belgelendirme Kuruluşu hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

15. Belge almaya hak kazandığımda ”Belge Kullanım Sözleşmesi”ni onaylamadan tarafıma teslim edilmeyeceğini, belgemin ücretini ödeyeceğim kargo yolu ile beyanda bulunduğum adrese yollanacağını kabul ediyorum.

16. Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

17.Herhangi bir kronik rahatsızlığımın olmadığını, sınavdan sonraki 14 günlük sürede tarafıma yeni tip koronavirüs teşhisi konulması halinde ON HEKİM’e bilgi vereceğimi ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağımı beyan ederim.

 

                                

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.